Insolvence
Oddlužení
Osobní bankrot
Kontaktujte nás

Slovníček pojmů

nejpoužívanější pojmy z oblasti dluhů, insolvence a exekucí

Sestavili jsme pro vás slovníček nejpoužívanějších pojmů z oblasti dluhů, insolvence a exekucí, který vám pomůže pochopit alespoň základy této složité problematiky.

Pokud se nacházíte ve složité situaci, slovníček vám zřejmě nepomůže. Ale od toho jsme tady pro vás my. Kontaktujte nás, abychom vám mohli pomoci.

B

Bankrot

Úpadek, právní stav, kdy je jedinec prohlášen za nesolventního (neschopného placení).

 

C

Centrální Evidence Exekucí “CEE”

Je to veřejně přístupný seznam zahájených, aktuálních a platných exekucí.  Výpis z této evidence je Exekutorskou komorou zpoplatněn částkou 60,- Kč. Výpis z CEE poskytuje takéa Czech POINT České pošty.

 

Číslo jednací “č. j.” nebo Spisová značka “sp. zn.”

Je to číslo, pod kterým se eviduje celý rozhodčí, exekuční, soudní anebo jakýkoliv jiný spis. Nejčastěji je označen zkratkou “č.j.:”. Tímto číslem se jednoznačně identifikuje celý spis nebo dokument. Číslo jednací soudu nejčastěji vypadá například 14 INS  6253/19-32, kdy číslo 14 označuje číslo senátu, písmena INS označují, že jde o insolvenční věc, číslo 6253 označuje pořadové číslo insolvenční věci, číslo 19 za lomítkem znamená rok, ve kterém daný spis vznikl a číslo 32 označuje číslo listu ve spise.

 

D

Darovací smlouva

Darovací smlouvě se v oblasti insolvence také říká “smlouva o důchodu”. Jde o smlouvu, která dlužníkovi navýší jeho čistý příjem. Nejčastěji prostřednictvím této smlouvy pomáhají děti svým rodičům nebo rodiče svým dětem v období jejich oddlužování formou splátkového kalendáře, když dlužník nemá dostatečný příjem pro splnění podmínek insolvenčního zákona.

 

Datová schránka “DS”

Jednoduše řečeno, jde o elektronickou poštu. Datovou schránku mají všechny právnické osoby a složky státu. Fyzická osoba, tedy občan, si jí může zřídit zdarma na Czech POINTU u České pošty. Státní správa, soudy nebo exekutoři jsou povinni Vám veškeré dokumenty a písemnosti posílat do datové schránky. Už se Vám tedy při častém stěhování nestane, že by Vám nebyly dokumenty doručeny a Vy tak nevěděli o případném problému.

 

Dluh fyzické osoby

Je to závazek občana vůči jiné právnické nebo fyzické osobě.

 

Dluhová spirála

Často nazývaná dluhová past. Jedná se o dlouhodobě neudržitelný finanční stav jednotlivce nebo celého rodinného rozpočtu. Jde o situaci, kdy měsíční příjem už nestačí na pokrytí splátek a vedení plnohodnotného života. Do dluhové pasti se lidé nejčastěji dostávají v těžkých životních situacích, mezi které patří například rozvod, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc. Bohužel je častým důvodem I vlastní lehkomyslnost.

 

Dlužník

Dlužník je osoba, která se zavázala vrátit svému věřiteli věc, kterou si půjčil nebo peníze, které si od něj půjčil. Dlužník může být jak fyzická tak právnická osoba.

 

Dražba nedobrovolná

Nedobrovolnou dražbu nařizuje nejčastěji soudní exekutor za účelem uspokojení věřitele. Jde o nedobrovolný prodej majetku dlužníka.

 

E

Elektronický platební rozkaz

Často využívaný institute, kterým se věřitel u obecného soudu dlužníka domáhá o zaplacení peněžité pohledávky. Proti platebnímu rozkazu je možné se bránit podáním odporu ve lhůtě 15 dnů od doručení.

 

Exekuce

Proces, kterého cílem je vymožení peněžité nebo nepeněžité částky od povinného tj. dlužníka prostřednictvím soudního exekutora. Je to nucený výkon rozhodnutí práva v neprospěch dlužníka.

 

Exekuční návrh

Podává se k příslušnému exekučnímu soudu. Na základě exekučního návrhu soud pověří k výkonu exekuce soudního exekutora, kterého si vybral věřitel. Po vydání pověření soudní exekutor začíná vykonávat exekuci.

 

Exekuční titul

Je to pravomocné rozhodnutí soudu, notářský nebo exekutorský zápis, elektronický platební rozkaz  rozhodčí nález atd. s doložkou o nabytí právní moci

 

Existenční minimum

Je to minimální hranice peněžitých příjmů, která je nezbytná k zajištění základních potřeb na úrovni umožňující přežit. Existenční minimum je stanoveno částkou ve výši 2 200,- Kč na měsíc, na kterou má nárok každý občan ČR bez vlastního příjmu.

 

F

Fikce doručení

V případě neúspěšného pokusu o doručení písemnosti adresátovi a zároveň uplynula lhůta 10 dnů, kdy si adresát mohl písemnost vyzvednout na poště. Po uplynutí této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

 

I

Insolvenční rejstřík “ISIR”

Je to informační systém, který obsahuje rozsáhlé údaje o průběhu insolvenčních řízení. ISIR také obsahuje seznam dlužníků, insolvenčních správců a spisy.

 

Insolvenční řízení

Soudní řízení, které řeší úpadek dlužníka. Hlavní cíl insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů dlužníka k osobám, které mají za dlužníkem pohledávky. Úspěšným výsledkem tohoto procesu by mělo být oddlužení dlužníka.

 

K

Konkurz

Jedná se o způsob úpadku fyzických nebo právnických osob. V průběhu konkurzu insolvenční správce zpeněží majetek dlužníka a výtěžek rozdělí mezi věřitele. Pohledávky, které se v konkurzu neuspokojí nezanikají, ale trvají i po ukončení konkurzu.

 

M

Majetková podstata

Majetkovou podstatu tvoří majetek dlužníka, který je určen k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Do majetkové podstaty jsou zahrnuty peněžní prostředky, mzda, důchod, dávky, movité věci i nemovitosti a jiné cenné listiny.

 

Mobiliární exekuce

Podstatou mobiliární exekuce je zabavení movitého majetku dlužníka doma nebo v místě, ve kterém se zdržuje. Sepsané věci může exekutor odvézt a následně zpeněžit prostřednictvím dražby.

 

N

Notářský zápis “NZ”

Je notářem sepsaná listina, jejíž náležitosti jsou přesně stanoveny zákonem.

O

Obecný zmocněnec

Je to kterákoliv fyzická osoba, kterou si zvolí účastník řízení, aby jej v některých řízeních zastupovala na základě plné moci.

 

Oddlužení

Způsob řešení úpadku fyzické osoby, která má vice věřitelů, závazky jsou vice než 30 dní po lhůtě splatnou a dlužník není schopen tyto závazky plnit. Oddlužení může být řešeno formou splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty event. kombinací těchto způsobů.

 

Odhadní cena

V případě prodeje nemovitosti je potřeba zpracovat znalecký posudek tzv. cenu odhadnou. Odhadní cenu zjišťuje soudní znalec, jimž je osoba jmenovaná soudem nebo Ministerstvem financi ČR.

 

Odpor

Je právní akt žalované, jímž se zrušuje např. elektronický platební rozkaz. Podáním odporu v zákonem stanovené lhůtě vyjadřuje žalovaný svůj nesouhlas a řízení se převedeno do civilního řízení, které bude dále projednáváno.

 

Oprávněný

Oprávněný je ten, komu z exekučního titulu vyplývá nějaké právo. Oprávněný je účastníkem exekučního řízení, v jehož prospěch je exekuce vedená.

 

P

Platební neschopnost

Dlužník se nachází v platební neschopnosti, jestliže zastavil platby svých peněžitých zvazků, nebo své závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

 

Plná moc

Je dobrovolné smluvní zastoupení zmocnitele tj zastoupeného zmocněncem tj. pověřeného. Plná moc je zpravidla v písemné podobě.

 

Pohledávka

Nárok věřitele na úhradu peněžní částky dlužníkem ze vzniklého smluvního závazku. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má u věřitele dluh.

 

Postupitel

Postupitel je původní věřitel, který pohledávku postoupil novému věiřeli.

 

Postupník

Nový věřitel, který koupil pohledávku od postupitele.

 

Povinný

Je účastník exekučního řízení. Na základě exekučního titulu je povinný ten, kdo musí něco zaplatit, plnit nebo vykonat.

 

Právní zástupce

Je zástupce, který zastupuje druhou osobu na základě plné moci.

 

Předlužení

O předlužení můžeme hovořit tehdy, když závazky převyšují hodnotu celkového majetku.

 

Příklep

V usnesení o příklepu dochází k nabytí vlastnictví dražené nemovitosti vydražitelem, který učinil nejvyšší nabídku.

 

Příslušenství

Do příslušenství spadá zákonný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuta, smluvní úrok a pod. Příslušenstvím v oblasti pohledávek je myšleno vše ostatní kromě listiny.

 

S

Společné jmění manželů “SJM”

SJM vzniká uzavřením manželství. Existuje po celou dobu manželství a zaniká rozvodem. Do společného jmění manželů spadá majetek nabytý některým z manželů, nebo závazky, které některému z manželů společně vznikly za trvání manželství.

 

Soudní exekutor

Úřední osoba, kterou exekuční a další činností pověřil stát a tyto činnosti vykonává na základě exekučního řádu a platných zákonů.

 

Splátkový kalendář

Je to dokument uzavřený mezi dlužníkem a věřitelem, který stanoví postup splácení závazku.

 

Splatnost

Je den, do kterého má být pohledávka zaplacená.